Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR

Italia España France Deutschland Great Britain

Powrót po 13 latach

Wybieram Miłość
wybieram-milosc-xpiotr-168x126
Uzdrowienie
Przygotowanie do spowiedzi
- ks. Tomasz Seweryn uzdrowienie-xtomasz-168x143 Rachunek sumienia małżonków
Uzdrowienie wewnętrzne
O Sycharze w TVP1
mywyoni-o-sycharze-168x123
Świadectwo miłości
niezgoda-na-rozwod-osalij-168x126
mywyoni-drugi-slub-168x101
malzenstwo-osalij-168x136
Miłujcie się!
Nowa Ewangelizacja
Abyś dzień święty święcił

PREAMBUŁA

Wdzięczni Panu Bogu za dar Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR założyciele i liderzy Ognisk Sycharowskich oraz moderatorzy Wspólnoty podejmują się dobrowolnej i odpowiedzialnej służby na rzecz małżonków.

Jako sakramentalni małżonkowie są wierni zobowiązaniom wynikającym z przysięgi małżeńskiej, nie występują o rozwód, ani nie wyrażają zgody na rozwód, nie akceptują rozwodów i nie pomagają innym w rozwodach sakramentalnych małżeństw. W głębi serca są pewni swojej miłości do współmałżonka, starając się naśladować w tej miłości Pana Jezusa i gotowi są dawać świadectwo tej prawdzie. Wierzą w to, że każde trudne sakramentalne małżeństwo (na każdym etapie kryzysu, nawet po rozwodzie) jest do uratowania (charyzmat Sycharowski).

Dbają o własny rozwój duchowy i emocjonalny, w szczególności poprzez dążenie do korzystania z posługi stałego spowiednika bądź kierownika duchowego, regularne przystępowanie do sakramentów świętych i uczestniczenie w Eucharystii.

Istotą służby lidera i moderatora we Wspólnocie jest dawanie świadectwa miłości i wierności Bogu i współmałżonkowi, zgodnie z sakramentem małżeństwa.

I. Założyciel Ogniska (przyszły lider):

1. Podejmuje stałą współpracę z liderem Wspólnoty i opiekunem założycieli Ognisk z ramienia Rady Wspólnoty.
2. Bierze udział w spotkaniach wspólnot Sycharowskich w Ogniskach lub w rekolekcjach organizowanych przez Wspólnotę SYCHAR.
3. Zakłada konto na internetowym Forum Pomocy – www.kryzys.org i otwiera na nim wątek w zakładce „Zapowiedzi i spotkania”, w którym zaprasza wszystkich Sycharowiczów do modlitwy (np. nowenny do Ducha św.) w intencji zakładanego Ogniska.
4. Znajduje osobę duchowną, która zgodzi się objąć opieką duchową powstające Ognisko.

5. Założycielem Ogniska (przyszłym liderem) nie może być osoba, która jest w trakcie trwania w Sądzie Biskupim procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

II. Lider Ogniska (może nim być tylko jedna osoba):

1.  Dba o jedność i tożsamość Wspólnoty.
2. Utrzymuje żywy kontakt z całą Wspólnotą (np. obecność na Forum Pomocy – www.kryzys.org lub na rekolekcjach wspólnotowych bądź wakacjach z Sycharem, itp.).
3. Jest obecny na rekolekcjach ogólnopolskich liderów i moderatorów lub całej Wspólnoty SYCHAR przynajmniej raz w roku.
4. Współpracuje z opiekunem duchowym Ogniska, dąży do utworzenia grupy współpracowników w Ognisku, aby wspólnie z nimi: prowadzić spotkania, aktualizować stronę internetową Ogniska (prowadzić kronikę, umieszczać zapowiedzi spotkań, rekolekcji, itp.); rozprowadza materiały wspólnotowe (ulotki, broszury, płyty DVD z nagraniami, itp.) na terenie diecezji, zachęca uczestników spotkań Ogniskowych do korzystania z formacji według programu „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia” oraz do uczestnictwa w Ruchu Wiernych Serc (RWS), itp.
5. Jawnie reprezentuje Ognisko, sporządza na koniec roku jednostronicowe roczne sprawozdanie z działalności Ogniska według ustalonego wzoru, podpisane imieniem i nazwiskiem oraz umieszcza je na stronie internetowej Wspólnoty najpóźniej do końca kwietnia następnego roku.
6. Troszcząc się o dobre funkcjonowanie Ogniska dba o zasadę kadencyjności w posłudze lidera, opisaną pod linkiem: www.kadencyjnosc.sychar.org : „Lider powinien zatroszczyć się już wcześniej o znalezienie wicelidera i „wychowywanie” następców, w tym celu powierza funkcje i zadania różnym osobom w Ognisku, dąży do stworzenia zespołu wspomagającego lidera przy podejmowaniu decyzji i realizacji poszczególnych dzieł w Ognisku, by z grona tych osób można było wyłonić przyszłego lidera”.
7. W przypadku gdy lider Ogniska otrzyma prawomocny wyrok Sądu Biskupiego stwierdzający nieważność zawarcia małżeństwa albo gdy wystąpi do Sądu Biskupiego z wnioskiem o stwierdzenie nieważności zawarcia małżeństwa, przestaje być członkiem zespołu GLiM, przekazuje prowadzenie Ogniska swojemu zastępcy. Jeśli nie ma zastępcy, to w porozumieniu z Radą Wspólnoty może pomóc w szukaniu następcy.
8. W przypadku gdy lider Ogniska występuje do Sądu Cywilnego z wnioskiem o rozwód albo wyraża zgodę na rozwód, przestaje być członkiem zespołu GLiM, przekazuje prowadzenie Ogniska swojemu zastępcy. Jeśli nie ma zastępcy, to w porozumieniu z Radą Wspólnoty może pomóc w szukaniu następcy.

III. Moderator Wspólnoty:

1. Bierze aktywny udział w życiu Wspólnoty uczestnicząc w różnych formach jej działalności np. w spotkaniach Ognisk Sycharowskich, warsztatach 12 krokowych, rekolekcjach organizowanych przez Wspólnotę, moderuje internetowe Forum Pomocy, itp.
2. Posiada konto na internetowym Forum Pomocy – www.kryzys.org.
3. Uczestniczy w rekolekcjach dla liderów i moderatorów.

4. W przypadku gdy moderator otrzyma prawomocny wyrok Sądu Biskupiego stwierdzający nieważność zawarcia małżeństwa albo gdy wystąpi do Sądu Biskupiego z wnioskiem o stwierdzenie nieważności zawarcia małżeństwa, przestaje być członkiem zespołu GLiM, rezygnuje z pełnienia funkcji moderatora i w porozumieniu z liderem/koordynatorem zespołu i/lub Radą Wspólnoty może pomóc w szukaniu następcy.
5. W przypadku gdy moderator występuje do Sądu Cywilnego z wnioskiem o rozwód albo wyraża zgodę na rozwód, przestaje być członkiem zespołu GLiM, rezygnuje z pełnienia funkcji moderatora i w razie potrzeby w porozumieniu z liderem/koordynatorem zespołu i/lub Radą Wspólnoty może pomóc w szukaniu następcy.

IV. Opiekun duchowy Ogniska:

Jest to osoba duchowna należąca do Kościoła katolickiego, która stara się uczestniczyć w spotkaniach Ogniska Sycharowskiego oraz wspierać małżonków w realizacji określonego w preambule Wymagań charyzmatu Sycharowskiego w ich życiu.

V. Współpracownicy Wspólnoty:

Są to osoby, które aktywnie współpracują z Ogniskiem lub prowadzą inne dzieła Wspólnoty np. warsztaty, wykłady, rekolekcje, itp., wspierając małżonków w realizacji charyzmatu Sycharowskiego określonego w preambule Wymagań.

Osoby, które chcą być odpowiedzialne za różne dzieła Wspólnoty (liderzy, moderatorzy, opiekunowie duchowni) powinny podpisać się pod ww. Wymaganiami i realizować je w praktyce. Jest to konieczny warunek do podjęcia funkcji we Wspólnocie.

W przypadku nieprzestrzegania ww. Wymagań, osoba odpowiedzialna zostanie zawieszona przez Radę Wspólnoty w pełnieniu funkcji lidera/moderatora na okres 1 miesiąca. Jest to czas na zastanowienie się, czy i w jakiej formie chce w zgodzie z Wymaganiami nadal służyć Wspólnocie. Po tym czasie Rada Wspólnoty podejmuje decyzję o dalszym pełnieniu przez tę osobę dotychczasowej funkcji

Lider lub moderator, który działa na szkodę Wspólnoty lub Kościoła może zostać odwołany. Odwołanie lidera lub moderatora jest wspólną decyzją Lidera Wspólnoty, Rady Wspólnoty i Duszpasterza Krajowego Wspólnoty. Odwołanie jest konsultowane z opiekunem duchowym Ogniska i/lub proboszczem parafii. Odwołanie zostaje przekazane liderowi lub moderatorowi ogniska wraz z uzasadnieniem. Treść odwołania lidera może być przekazana do wiadomości księdza biskupa odpowiedniej diecezji.

Warszawa, 22.02.2012 Popielec
Ostatnia aktualizacja 28.11.2023

Rada Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR

Załącznik:
o. prof. Jacek Salij OP – „Ślubuję Ci (…) wierność”

Jak założyć Ognisko Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR – https://sychar.org/jak-zalozyc-ognisko (www.zalozenie-ogniska.sychar.org)

Wskazania dla prowadzących spotkania wspólnotowe w Ogniskach WTM SYCHAR – https://sychar.org/przebieg-spotkania (www.przebieg-spotkania.sychar.org)

Kadencyjność w pełnieniu funkcji Lidera w Ognisku SYCHAR – https://sychar.org/kadencyjnosc-w-pelnieniu-funkcji-lidera-w-ognisku (www.kadencyjnosc.sychar.org)

Regulamin Rady Wspólnoty – https://sychar.org/regulamin-rady-wspolnoty

Zmartwychwstanie Twojego małżeństwa

 

Pan naprawdę Zmartwychwstał! Alleluja!
„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał!” (Łk 24,5-6)
 

„Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy” (Mk 9,23)
„Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę:
Jam zwyciężył świat” (J 16,33)

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”
(Mk 16,15)

„Nie bój się, wierz tylko!” (Mk 5,36)
 

W Kościele nic nie jest magią. Pan Jezus podczas swojego ziemskiego nauczania mówił:
– do Marty siostry Marii I Łazarza:
„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?” (J 11,25-26)
– do kobiety kananejskiej:
„O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie,
jak chcesz!” (Mt 15,28)

– do kobiety, która prowadziła w mieście życie grzeszne:
„Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju!” (Łk 7,37.50)– do oczyszczonego z trądu Samarytanina:
„Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Łk 17,19)
– do kobiety cierpiącej na krwotok:
„Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła” (Mt 9,22)
– do niewidomego Bartymeusza:
„Idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Mk 10,52)
Obietnica Chrystusa:
„Kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki” (J 8,51)


To może być także Twoje zmartwychwstanie
– zmartwychwstanie Twojego małżeństwa!

Matka Boska Leśniowska
Ty coś domem, o którym się śniło
Matko Boska Leśniowska
Miej w opiece każdziutką miłość
Matko Boska leśniowska


Słowa Pana Jezusa nie pozostawiają żadnych wątpliwości:
„Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego
i nie będziecie pili Krwi Jego,
nie będziecie mieli życia w sobie” (J 6, 53)

Ile tego życia będziemy mieli w sobie tu na ziemi, tyle i tylko tyle zabierzemy w świat wieczności. I na bardzo długo możemy znaleźć się w czyśćcu, aby dojść do pełni życia, do miary nieba.

Towarzyszenie małżonkom sakramentalnym po rozwodzie

Referaty i świadectwa Sycharków wygłoszone podczas konferencji “Moralne i duszpasterskie konsekwencje przysięgi małżeńskiej” na KUL 7 czerwca 2017

Prezentacja Alicji i Marzeny: http://bit.ly/2uHQ2Lt
Referat Andrzeja: http://bit.ly/2t7Cswv
Prezentacja Andrzeja: http://bit.ly/2u9uLZw
Program konferencji: http://bit.ly/2tembWC
Link do nagrania – VIDEO: https://youtu.be/VKGB4GpQkSY
Link do nagrania – AUDIO: https://archive.org/details/sycharki

Czy wolno katolikowi zgodzić się na rozwód?
– o. prof. Jacek Salij OP

Jak wrócić do sakramentalnego małżonka?


Ks. Marek Dziewiecki:
„Najpierw bowiem człowiek jest odpowiedzialny za swojego małżonka” – więcej na stronie >>>

Sytuacje najtrudniejsze

Nawrócenie i pojednanie

Kryzys małżeński – pytania i odpowiedzi

„Dla Boga nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37)

Zaczynając od nowa

Musicie zawsze powstawać!

Możecie rozerwać swoje fotografie i zniszczyć prezenty.
Możecie podeptać swoje szczęśliwe wspomnienia
i próbować dzielić to, co było dla dwojga.
Możecie przeklinać Kościół i Boga.
Ale Jego potęga nie może nic uczynić
przeciw waszej wolności.
Bo jeżeli dobrowolnie prosiliście Go,
by zobowiązał się z wami…
On nie może was „rozwieść”.
To zbyt trudne?
A kto powiedział, że łatwo być
człowiekiem wolnym i odpowiedzialnym.
Miłość się staje
Jest miłością w marszu, chlebem codziennym.
Nie jest umeblowana mieszkaniem,
ale domem do zbudowania i utrzymania,
a często do remontu.
Nie jest triumfalnym „TAK”,
ale jest mnóstwem „tak”,
które wypełniają życie, pośród mnóstwa „nie”.
Człowiek jest słaby, ma prawo zbłądzić!
Ale musi zawsze powstawać i zawsze iść.
I nie wolno mu odebrać życia,
które ofiarował drugiemu; ono stało się nim.
Michel Quoist

Westerplatte

„Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje „Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Wreszcie — jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić — dla siebie i dla innych” – Jan Paweł II.

Ciężki krzyż

„Miłość nigdy nie pomaga w złym. Właśnie dlatego doradca katolicki w żadnej sytuacji nie proponuje krzywdzonemu małżonkowi rozwodu, gdyż nie wolno nikomu proponować łamania przysięgi złożonej wobec Boga i człowieka” – ks.dr Marek Dziewiecki.

Bitwa toczy się o nasze serce

Tożsamość mężczyzny i kobiety

Co to znaczy „moja była żona”?


Stanowisko Episkopatu Polski:
„Metoda in vitro jest niezgodna z prawem Bożym
i naturą człowieka” – więcej na stronie >>>


Sztuczne kreowanie świata na przykładzie
IN VITRO i ABORCJI
– kazanie ks. Piotra Pawlukiewicza wygłoszone
w bazylice św. Krzyża w Warszawie 1.11.2010 roku >>>

Twoja sprawa
stat4u

Ostatnie wpisy
Kategorie
Kronika